Nombres japonais

1 : Ichi
2 : Ni
3 : San
4 : Shi (Yon)
5 : Go
6 : Roku
7 : Shichi (Nana)
8 : Hachi,
9 : Kyu (Ku)
10 : Ju.
11 : jyu-ichi
12 : jyu-ni
13 : jyu-san,
20 : ni-jyu
21 : ni-jyu-ichi
22 : ni-jyu-ni,
30 : san-jyu
40 : yon-jyu,
100 : hyaku
1er : hitotsu
2e : futatsu
3e : mitsu
4e : yotsu
5e : itsutsu
6e : mutsu
7e : nanatsu
8e : yatsu
9e : kokonotsu
10e : to